Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

ΟΙ 100 (ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ) ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2009- 2011

• Άλλαξε ο τρόπος διακυβέρνησης με συνεχείς ουσιαστικές συνεδριάσεις Υπουργικού Συμβουλίου, διαϕάνεια στις αποϕάσεις και πάταξη της σπατάλης στο Δημόσιο.

• Οι λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου μειώθηκαν κατά 2 δις € (από 9,3 δις το 2009 σε 7,3 δις € το 2011= μείωση 22 %).

• Καταργήθηκαν όλες

οι παχυλά αμειβόμενες επιτροπές που είχε δημιουργήσει η Κυβέρνηση Καραμανλή.

• Εϕαρμόσθηκε η ανοιχτή διαδικασία για την στελέχωση θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο (open gov) για να πάψει η αντιμετώπιση του ως λάϕυρο από την Κυβέρνηση .


ΚΡΑΤΟΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

• Αναμορϕώθηκε το σύστημα προσλήψεων και υπήχθησαν όλες οι προσλήψεις στο ΑΣΕΠ, τόσο των μόνιμων όσο και των συμβασιούχων.

• Εϕαρμόσθηκε το Πρόγραμμα «Διαύγεια» για κάθε απόϕαση οποιουδήποτε ϕορέα του Δημοσίου με την υποχρεωτική ανάρτηση κάθε απόϕασης στο Διαδίκτυο.

• Ψηϕίσθηκε ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, να έχουν πρόσβαση σε δημόσια έγγραϕα, να καταθέτουν αιτήσεις, δικαιολογητικά, να προμηθεύονται πιστοποιητικά, να πληρώνουν ϕόρους, παράβολα κλπ.

• Έγινε για πρώτη ϕορά απογραϕή των Δημοσίων Υπαλλήλων.

• Δημιουργήθηκε στο ΥΠΟΙΚ η Ενιαία Αρχή Πληρωμών από το Δημόσιο.

• Θεσμοθετήθηκε αντικειμενικό σύστημα εκλογής σε Διευθυντικές θέσεις του Δημοσίου (ΑΣΕΠ).

• Περιορίσθηκε ο αριθμός των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 30 % περίπου.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

• Θεσμοθετήθηκε η πρόβλεψη δήμευσης των περιουσιακών στοιχείων που δεν δηλώνονται στο «πόθεν έσχες» πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων.

• Καθιερώθηκε υποχρεωτικό στάδιο δημόσιας διαβούλευσης πριν από την κατάθεση κάθε νομοσχεδίου και το σύστημα των δύο αναγνώσεων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

• Απαγορεύτηκε η κατάθεση τροπολογιών την τελευταία στιγμή.

• Συστάθηκε Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων στην Βουλή.

• Καθιερώθηκε ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος των οικονομικών του Κράτους με την δημιουργία ειδικής υπηρεσίας στη Βουλή, (το Γραϕείο Προϋπολογισμού του Κράτους).

• Δημιουργήθηκε ειδική Διαρκής Επιτροπή στη Βουλή για την παρακολούθηση του συστήματος Κοινωνικής Ασϕάλισης.

• Περιορίσθηκε το εύρος του θεσμού της βουλευτικής ασυλίας και θεσμοθετήθηκε ρητά ότι ο θεσμός καλύπτει μόνο τη δραστηριότητα του βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων και του λειτουργήματος του ως Βουλευτή.

• Αναμορϕώθηκε ο θεσμός του «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων και καθιερώθηκε η δημοσίευση και στο διαδίκτυο των δηλώσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης διαϕάνεια και κοινωνικός έλεγχος.

• Ποινικοποιήθηκε η ϕοροδιαϕυγή.

• Καθιερώθηκε ο θεσμός του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος.

• Δημιουργήθηκε η Αρχή καταπολέμησης του μαύρου χρήματος.

• Καταργήθηκε, έναντι των ελεγκτικών αρχών, το τραπεζικό απόρρητο.

• Καθιερώθηκε ο έλεγχος, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, της νομιμότητας των καταθέσεων που μεταϕέρονται στο εξωτερικό.

• Θεσμοθετήθηκε ως Ανεξάρτητη Αρχή η Στατιστική Υπηρεσία για να διασϕαλισθεί η αντικειμενικότητα των στοιχείων.

• Έγινε απογραϕή των συνταξιούχων και εντοπίσθηκαν οι περιπτώσεις παράνομων συντάξεων.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

• Αναδιοργανώθηκε πλήρως η τοπική Αυτοδιοίκηση με το σχέδιο «Καλλικράτης».

• Θεμελιώθηκε η περιϕερειακή Αυτοδιοίκηση με τις 13 αιρετές περιϕέρειες.

• Μεταϕέρθηκε στην Περιϕέρεια το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αϕορούν τον αναπτυξιακό περιϕερειακό προγραμματισμό.

• Καθιερώθηκε η δυνατότητα όχι μόνο του εκλέγειν αλλά και του «εκλέγεσθαι» στους νέους από τα 18 χρόνια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• Διεκδικήθηκε και χτίστηκε από το μηδέν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης που εξασϕάλισε τα πρώτα 110 δις €, σώζοντας την χώρα από την χρεωκοπία.

• Πετύχαμε τον Μάρτιο του 2011 την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δανείου των 110 δις €.

• Διεκδικήσαμε και πετύχαμε τον Ιούλιο του 2011 την συμϕωνία με την οποία προβλέϕθηκε πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας με 109 δις € με παράλληλη εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την πλήρη κάλυψη του χρηματοδοτικού ελλείμματος ως το 2014.

• Πετύχαμε την ιστορική συμϕωνία της 26ης Οκτωβρίου του 2011 με την διαγραϕή 105 δις € από το Δημόσιο Χρέος που ήταν στα χέρια ιδιωτών δανειστών.

• Με δύσκολες αποϕάσεις που ελήϕθησαν το 2010-2011 μπήκε τέλος στον ϕαύλο κύκλο των ανεξέλεγκτων ελλειμμάτων του δημοσίου, με μεγάλες θυσίες των πολιτών βέβαια.

• Το έλλειμμα της γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε από 36 δις € ( 15,7 % του ΑΕΠ) το 2009, σε 24 δις € ( 10,6% του ΑΕΠ) το 2010, με εξασϕάλιση της περαιτέρω πτωτικής πορείας του ελλείμματος για να επιτευχθεί η εξασϕάλιση πρωτογενούς πλεονάσματος.

• Μεταρρυθμίσθηκε το ασϕαλιστικό σύστημα για να εξασϕαλισθεί η βιωσιμότητα του χωρίς να θιγούν οι συντάξεις κάτω των 1000 €.

• Περιορίσθηκε ο Δημόσιος Τομέας, με την κατάργηση/συγχώνευση 77 ϕορέων του Δημοσίου.

• Δημιουργήθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος.

• Ψηϕίσθηκε ο Νόμος για ανακεϕαλαίωση τραπεζών με κοινές μετοχές.

• Ψηϕίσθηκε νόμος για το άνοιγμα 150 «κλειστών» επαγγελμάτων.

• Ψηϕίσθηκε και συγκροτήθηκε (τον Ιούλιο του 2011) με διακομματική συναίνεση, το Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας.

• Μειώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

• Δημιουργήθηκε η Υπηρεσία μιας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων one stop shop.

• Ψηϕίσθηκε νόμος (Ιούνιος 2011) για ριζική απλοποίηση των δανειοδοτήσεων των τεχνικών επαγγελμάτων, των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των βιομηχανικών πάρκων.

• Ρυθμίσθηκαν οϕειλές επιχειρήσεων και δόθηκε η «δεύτερη ευκαιρία» στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

• Ψηϕίσθηκε η σύσταση της Ενιαίας Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων.

• Καθιερώθηκε το σύστημα της επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων (fast track).

• Για την νεανική επιχειρηματικότητα δημιουργήθηκε στον επενδυτικό νόμο ειδική κατηγορία για την στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

• Δημιουργήθηκε νέα ψηϕιακή πλατϕόρμα ενημέρωσης νέων, το Start Up Greece.

• Έγινε άρση του καμποτάζ για την ενίσχυση του τουρισμού.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

• Αναμορϕώθηκε το Ασϕαλιστικό Σύστημα που οδηγούνταν σε κατάρρευση.

• Δημιουργήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών (ΕΟΠΥΥ).

• Δημιουργήθηκε το Ενιαίο Κέντρο Πληρωμής Συντάξεων που μαζί με την απογραϕή εντόπισε δεκάδες χιλιάδες παράνομες συντάξεις.

• Καθιερώθηκε το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράϕησης που οδήγησε σε μείωση κατά 33 % της μείωσης της ϕαρμακευτικής δαπάνης που είχε ϕθάσει στα 5 δις € το 2009.

• Θεσμοθετήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

• Θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση των Ταμείων να καταβάλουν προσωρινή σύνταξη εντός 2,5 μηνών.

• Εϕαρμόσθηκαν σειρά προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για στήριξη της απασχόλησης:

➢ Για νέους ανέργους και ανέργους πτυχιούχους

➢ Ανέργους που πλησιάζουν την σύνταξη

➢ Γυναίκες

➢ Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

➢ Πρόγραμμα κοινωϕελούς Εργασίας

➢ Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

➢ Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα στήριξης της απασχόλησης

➢ Προγράμματα ΟΤΑ για απασχόληση των ανέργων σε τεχνικά έργα

➢ Καθιερώθηκε το μέτρο της Κάρτας Εργασίας σε τομείς με υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας

ΥΓΕΙΑ
• Εϕαρμόσθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράϕηση.

• Καθιερώθηκε πρωτοβάθμια ϕροντίδα υγείας για όλους.

• Έγιναν συγχωνεύσεις νοσοκομείων.

• Έγινε αναμόρϕωση συστήματος προμηθειών με διεθνείς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

• Έγινε μείωση ϕαρμακευτικής δαπάνης με γενική ανακοστολόγηση όλων των ϕαρμάκων, έκδοση θετικού καταλόγου, ηλεκτρονική δημοπρασία, γενόσημα κ.λ.π.

• Έγινε απελευθέρωση επαγγέλματος ϕαρμακοποιών.

• Εξαλείϕθηκε η λίστα αναμονής για χορήγηση μεθαδόνης.

ΠΑΙΔΕΙΑ

• Παρουσιάσθηκε το σχέδιο για το νέο σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).

• Έγινε εισαγωγή της Αγγλικής και της Πληροϕορικής ως μάθημα από την Α' Δημοτικού στα πολυπληθέστερα σχολεία.

• Ψηϕίσθηκε ο Νόμος για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού.

• Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λειτούργησε η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής παραγγελίας ακαδημαϊκών συγγραμμάτων «Εύδοξος».

• Καταργήθηκαν οι μετεγγραϕές στα ΑΕΙ και έγινε η αντικατάσταση τους με αδιάβλητο σύστημα θετικής διάκρισης υποψηϕίων από ευπαθείς οικογένειες.

• Ψηϕίσθηκε ο νέος Νόμος για τα ΑΕΙ (Αύγουστος 2011) με την ψήϕο των 4/5 των βουλευτών. Ο Νόμος καθιέρωσε :➢ Συμβούλιο του Ιδρύματος με συμμετοχή και εξωτερικών προσωπικοτήτων

➢ Ουσιαστική εκπροσώπηση ϕοιτητών χωρίς συνδιοίκηση

➢ Κατάργηση παραταξιακών ψηϕοδελτίων στις εκλογές των ΑΕΙ

➢ Τέλος στο άσυλο της παρανομίας

➢ Καθιέρωση υποχρεωτικής εγγραϕής των ϕοιτητών κάθε εξάμηνο

➢ Όρια στη συνολική διάρκεια των σπουδών

➢ Φοιτητικά δάνεια σε όλους και όχι μόνο στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές

➢ Αξιολόγηση και υποχρεωτική πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από Ανεξάρτητη Αρχή

➢ Υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο του εκπαιδευτικού υλικού (παραδόσεις- σημειώσεις)

➢ Καθιέρωση των «επώνυμων εδρών» από χορηγούς

➢ Αξιολόγηση των καθηγητών κάθε πέντε χρόνια, με βαρύτητα της άποψης των ϕοιτητών τους.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Ψηϕίσθηκε νόμος για το Μητρώο Αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

• Θεσπίσθηκε ενιαίο μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων και εϕοδίων.

• Νομοθετήθηκε η αναδιοργάνωση του ΕΛΓΑ.

• Ψηϕίσθηκε νόμος για την ριζική αναδιάρθρωση των συνεταιρισμών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

• Ψηϕίσθηκε νόμος για το Πράσινο Ταμείο και την κύρωση Δασικών Χαρτών.

• Ψηϕίσθηκε νόμος για την προστασία της Βιοποικιλότητας.

• Ψηϕίσθηκε νόμος για την ανακύκλωση.

• Καθιερώθηκε νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, με κατάργηση του ρόλου των πολεοδομιών και η αρμοδιότητα περνά στους μηχανικούς μελετητές.

• Με νόμο ρυθμίσθηκε το μεγάλο θέμα των αυθαιρέτων.

• Ψηϕίσθηκε νόμος για την επιτάχυνση ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

• Ψηϕίσθηκε νόμος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων για εξοικονόμηση ενέργειας.

• Θεσπίσθηκε για πρώτη ϕορά το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, με το οποίο οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληρώνουν ϕθηνότερα το ηλεκτρικό ρεύμα.

• Ψηϕίσθηκε νόμος για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυο Μεταϕοράς Υδρογονανθράκων, με στόχο την έρευνα και αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

• Νομοθετήθηκε η αποδέσμευση της διαδικασίας επιλογής των ανώτατων Δικαστικών από την εκτελεστική εξουσία, με εισαγωγή του θεσμού ακρόασης των υποψηϕίων από το Κοινοβούλιο (Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής).

• Το 2011 ψηϕίσθηκε ο νόμος για την «Εκδίκαση πράξεων Διαϕθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαϕέροντος για την επιτάχυνση της εκδίκασης.

• Δημιουργήθηκε (Νόμος 3932/2011) η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».

• Ψηϕίσθηκε ο νόμος, που προβλέπει το Σύνταγμα, για την διεξαγωγή Δημοψηϕισμάτων.

• Ιδρύθηκε η νέα Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

• Με τον νόμο για σύγχρονο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας δόθηκε η δυνατότητα σε νόμιμους, ευρισκόμενους στη χώρα, μετανάστες να αποκτούν με αίτηση τους την ελληνική ιθαγένεια και διευκολύνθηκε η απόκτηση της ιθαγένειας από παιδιά μεταναστών (της Β’ γενιάς) που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα μετά από αίτηση των (νόμιμων) μεταναστών γονέων τους.

• Δόθηκε το δικαίωμα συμμετοχής στους νόμιμους μετανάστες και ομογενείς, στις δημοτικές εκλογές.

Αρκετά με την ελαφρότητα

O κ. Τσίπρας, στην κατάσταση που έχει φέρει τη χώρα, με τους συνταξιούχους να ξεροσταλιάζουν ανήμποροι στις τράπεζες, με τους επαγγελματίες κάθε είδους να ασφυκτιούν απελπισμένοι λόγω των δικών του ανεύθυνων ενεργειών με τα capital controls, με τους νέους ανέργους να προστίθενται στη μακριά λίστα μετά τη νέα ασφυξία στην αγορά που έφεραν οι τυχοδιωκτικοί αυτοσχεδιασμοί του με τα «υπερόπλα» που έσκασαν στα μούτρα μας, με την ανατροπή που έφερε στην ταπεινή καθημερινότητα της ζωής όλων μας, έχει το θράσος, την ελαφρότητα και την αναισχυντία να αστειεύεται χαριεντιζόμενος στη Βουλή για τα πουκάμισα του κ. Βαρουφάκη και τις διακοπές του στην Αίγινα όταν τον ρωτούσε η Φώφη Γεννηματά σοβαρά για το τι γνώριζε για τα περίφημα σχέδια του πρώην Υπουργού Οικονομικών να παρακάμψει την Ευρωζώνη προετοιμάζοντας ένα παράλληλο νόμισμα.

Μετά τους ανόητους αστεϊσμούς περί πουκαμίσων και Αίγινας και πριν τις κορώνες για Παπακωνσταντίνου και Βενιζέλο που πέταξε σαν γλυμμένα ξεροκόμματα στους βουλευτές του για να μην αντιδρούν, περιδεής διάβασε συλλαβιστά από ένα χαρτί που του είχαν ετοιμάσει και το οποίο έλεγε (περίπου), «βρε κουτά, το σχέδιο Βαρουφάκη, αυτό το plan B, δεν ήταν αυτό που νομίζετε! Ήταν ένα σχέδιο για να συμψηφίζουν οι πολίτες τα χρέη τους στην εφορία! Τι πιο χρήσιμο τώρα που δεν θα υπάρχει ρευστότητα για ένα μεγάλο διάστημα! Περιμένω από εσάς να έρθετε να το ψηφίσετε!». Και νόμισε ότι κάλυψε τον υπουργό του και την κυβέρνησή του και τον εαυτό του που επί έξι μήνες (τουλάχιστον) απεργάζονται τους τρόπους που θα μείνουν στην εξουσία διατηρώντας την εκλογική πελατεία τους και μη δίνοντας μία για τη χώρα και την τύχη των ανθρώπων της.

Αν ήταν το σχέδιο Βαρουφάκη ένα αθώο σχέδιο για τη διευκόλυνση των πολιτών στις σχέσεις τους με την εφορία,
  • Γιατί έπρεπε να γίνεται στα κρυφά; Ποιοι έπρεπε να μην το μάθουν; Η Ευρωπαϊκή επιτροπή; Οι υπηρεσίες του κράτους;
  • Γιατί γίνονταν μυστικές συναντήσεις;
  • Γιατί έπρεπε να ανταλλάσσονται κρυπτογραφημένα μηνύματα;
  • Γιατί φτιάχτηκε ad hoc μυστική επιτροπή με προσωπικούς φίλους του κ. Βαρουφάκη των οποίων τα ονόματα δεν γνωρίζουμε ακόμη;

Ήταν αμυντικό σχέδιο του κράτους σε περίπτωση που μας έδιωχναν οι σκληροί και άκαρδοι δανειστές και «εταίροι»;
  • Τότε γιατί ο ίδιος ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του περηφανεύονται ότι χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα για μια επιτυχή διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένης της αθέτησης πληρωμών στο ΔΝΤ, της εξάντλησης των προθεσμιών και του προγράμματος που ήξεραν ότι θα φέρουν capital controls; Αυτοί δεν έφεραν την έλλειψη ρευστότητας (ή περίμεναν πως ό,τι και να κάνουν θα σπεύδει να τους διευκολύνει ο Ντράγκι;) που τώρα αμέριμνα και κυνικά λένε ότι θα διαρκέσει πολύ; Ήταν αμυντικό σχέδιο ή κάτι που είχε εξ αρχής σχεδιαστεί αν οι Ευρωπαίοι δεν υποχωρούσαν ατάκτως;
  • Οι ίδιοι δεν ομολογούν ότι αναζητούσαν άλλες πηγές χρηματοδότησης ώστε να έχουν τα συναλλαγματικά αποθέματα για στηρίξουν μια έξοδο από το ευρώ; Δεν ήταν το σχέδιο Βαρουφάκη μέρος της προετοιμασίας για μία γραμμή που είχαν αποκρύψει από τον ελληνικό λαό; Μία γραμμή απόσχισης από την Ευρώπη και το ευρώ; Το λένε οι ίδιοι κυνικά: Πήγαμε παντού αλλά μάταια.
  • Αν ήταν απόρρητο, αμυντικό σχέδιο, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν οι υπηρεσίες και οι αξιωματούχοι τού κράτους για να καταστρωθεί; Όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας φτιάχνει απόρρητα σχέδια, καλεί τους προσωπικούς φίλους του κ. Καμμένου να τα σχεδιάσουν;
  • Κι αν ήταν απόρρητο, αμυντικό σχέδιο γιατί ο κ. Βαρουφάκης το ανακοινώνει ανέτως σε τυχάρπαστους ξένους επενδυτές;

Ο Τσίπρας στην ομιλία του στην ΚΕ, δικαιολογούμενος στους συντρόφους του, είπε ότι «Η έξοδος από το ευρώ χωρίς στήριξη από φίλιες δυνάμεις θα σήμαινε ραγδαία υποτίμηση, λιτότητα και προσφυγή εκ νέου στο ΔΝΤ για τη στήριξη του νομίσματος.». Δηλαδή, αν του έδινε λεφτά η Ρωσία, δεν είχε πρόβλημα να φύγει από το ευρώ και έκανε τις αναγκαίες προετοιμασίες. Γι’ αυτό στήριξε πλήρως στη Βουλή το σχέδιο Βαρουφάκη το οποίο προφανώς ήταν εν γνώσει του και είχε την υποστήριξή του. Μαζί σχεδίασαν κινήσεις και πολιτικές που απέκρυψαν από τον ελληνικό λαό (με τις συνέπειες που διατύπωσε και υπαινίχθηκε ο Ν. Φίλης). Αυτές τις κινήσεις και αυτές τις πολιτικές δεν τις εφάρμοσαν, παρά το 62% του δημοψηφίσματος, όχι γιατί δεν τις είχαν δρομολογήσει και δεν τις εξέταζαν, αλλά γιατί βρέθηκαν στον αέρα από τη μη ανταπόκριση των «φίλιων» (τρομάρα μας) δυνάμεων και γιατί κατάλαβαν τους ερασιτεχνισμούς (στην καλύτερη περίπτωση) και τις ολέθριες συνέπειες των ανόητων σχεδιασμών τους.

Ο κ. Τσίπρας στη Βουλή ήρθε στο ύψος των ολίγιστων σχεδίων του. Όμηρος όχι των εκβιασμών ολίγιστων συνεργατών αλλά της δικής του κοντόφθαλμης και ολίγιστης πολιτικής και της αγωνίας του να μείνει στην εξουσία. Ένας περιδεής, εκβιαζόμενος πολιτικός, χωρίς σχέδιο, χωρίς κόμμα, χωρίς συμμάχους, διατεθειμένος να κάνει οτιδήποτε, σπασμωδικά και υπό το κράτος πανικού, για να μην καταστραφεί. Ο ίδιος το είπε ρητά στη συνέντευξή του στο Κόκκινο: «Με ορισμένους συντρόφους δίναμε μάχες και καθόμασταν στο ίδιο τραπέζι με την ίδια αγωνία λίγες μέρες πριν, ότι αν σκάσει μια τράπεζα θα καταστραφούμε πολιτικά.». Αυτό που τους απασχολούσε αν έσκαγε μία τράπεζα ήταν ότι θα καταστραφούν οι ίδιοι! Όχι η χώρα και οι πολίτες της! Το μόνο που τους νοιάζει είναι η πολιτική τους διάσωση και η εδραίωσή τους στο κράτος. Το έχουν καταλάβει και θέλουν ως απαγωγείς, ερήμην των πολιτών, στα όρια της εκτροπής, να το οδηγήσουν στα επικίνδυνα λιμάνια που τυχοδιωκτικά και ιδεολογικά ονειρεύονται, περιφρονώντας τη δημοκρατία και τους θεσμούς της.

http://www.protagon.gr/

ένα άρθρο των πρωταγωνιστώνhttp://www.protagon.gr/

Πλήρης αλαζονείας και φοβούμενος προσωπικές ευθύνες ο κ. Τσίπρας

Από το Γραφείο Τύπου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση

Kατά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, δυστυχώς ο κ Τσίπρας παριστάνοντας ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες ενός Πρωθυπουργού και με κύριο στόχο να εξευμενίσει το σπαρασσόμενο από προσωπικά ξεκαθαρίσματα κόμμα του, διαστρέβλωσε πλήρως την πραγματικότητα .

Πλήρης αλαζονείας και φοβούμενος προφανώς και προσωπικές ευθύνες για την ανοχή στο αποκαλυπτόμενο από τον ίδιο τον πρώην Υπουργό του σχέδιο εκτροπής από κάθε νομιμότητα και εξόδου από το ευρώ, το παρουσίασε ως «σχέδιο άμυνας στις πέσεις των εταίρων».

Όταν υπουργοί του και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά, ακόμη και σήμερα τάσσονται υπέρ της εξόδου από την Ευρωζώνη, ο κ. Τσίπρας εμφανώς ψευδόμενος, «ορκίζεται» κραυγαλέα ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοιο σχέδιο, χρησιμοποιώντας φθηνά σοφίσματα και απλοϊκές δικαιολογίες για να το «τεκμηριώσει», κάνοντας προφανώς πρόβα για επερχόμενους απολογητικούς του λόγους. Για τότε που θα αποκαλυφθεί πλήρως η τεράστια ζημιά, δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από τον ερασιτεχνικό και καταστροφικό, για τη μέση ελληνική οικογένεια, τρόπο που χειρίστηκε μαζί με τον κ. Βαρουφάκη την μη-διαπραγμάτευση, για την οποία ακόμη και σήμερα θέλει να πείσει ότι ήταν «σκληρή».

Ο κ . Τσίπρας ο οποίος έφθασε στο σημείο σήμερα να ισχυρίζεται ότι ουδέποτε είπε στο παρελθόν ότι «θα σχίσει τα μνημόνια», φέρνοντας τελικά ο ίδιος το βαρύτερο όλων, καλά θα κάνει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει για σκάνδαλα προηγούμενων κυβερνήσεων.

Να του θυμίσουμε, γιατί δυστυχώς κανείς δεν του το θύμισε (θα περίμενε κάθε δημοκρατικός πολίτης κάτι να πει η κ. Γεννηματά, γιατί άραγε το φοβήθηκε;), την πληθώρα νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης Παπανδρέου, τις οποίες η τότε αντιπολίτευση Σαμαρά – ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζε και που άλλαξαν πραγματικά το τοπίο της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, της ΠΡΟΛΗΨΗΣ και της ΠΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ.

«Κάνατε το Κανάλι της Βουλής, Κανάλι της Ζωής»

Νέες βολές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά από τον αναπληρωτή Συντονιστή του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής Αριστείδη Φατούρο.

Καταλογίζει στην Πρόεδρο της Βουλής ότι είναι υπεύθυνη για κρούσματα κατάχρησης εξουσίας, για επίδειξη αλαζονείας και αμοραλισμού, για κλίμα χαφιεδισμού και καλλιέργεια φανατισμού και μισαλλοδοξίας.

Χρεώνει επίσης στην κυρία Κωνσταντοπούλου ότι έχει μετατρέψει το τηλεοπτικό κανάλι σε «κανάλι της Ζωής» γεγονός που όπως λέει, καταδεικνύει τη βίαιη μετάλλαξη του σταθμού σε μηχανισμό προβολής και προπαγάνδας.

Διαβάστε όλη την επιστολή:

«Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015

Ανοιχτή επιστολή του αναπληρωτή Συντονιστή του Τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

«Πράσσειν άλογα»

Κυρία Πρόεδρε,

Η συνήχηση του τίτλου γνωστής ομάδας δημιουργικού κουκλοθεάτρου απηχεί δυστυχώς αυθεντικά τον τραγέλαφο στον οποίο έχει περιέλθει το κανάλι της Βουλής- και φοβούμαι ολόκληρη η Βουλή- κατά τη σύντομη περίοδο της θητείας σας.

Η δημοφιλής σε «εχθρούς και φίλους» μετωνυμία του σε «κανάλι της Ζωής», καταδεικνύει τη βίαιη μετάλλαξη του σταθμού σε μηχανισμό προσωπικής προβολής και προπαγάνδας. Η καταστρατήγηση κάθε έννοιας δεοντολογίας και αμεροληψίας, η αποδόμηση του ενημερωτικού τομέα, η συρρίκνωση της εσωτερικής παραγωγής και ο ακρωτηριασμός του πολιτιστικού - επιμορφωτικού προγράμματος, αλλοιώνουν βάναυσα τη φυσιογνωμία, το ύφος και το ήθος του καναλιού.

Η κατάλυση της υπηρεσιακής ιεραρχίας της Βουλής και του καναλιού, ο παροπλισμός των Γενικών Διευθυντών και του Επιστημονικού Συμβουλίου, η διάλυση του Διπλωματικού Γραφείου, η δημιουργία αυλής «εθελοντών», ο ολοκληρωτισμός και η κατάχρηση εξουσίας, η επίδειξη αλαζονείας και αμοραλισμού, η άγνοια διοίκησης και διαχείρισης, η επιλογή ακατάλληλων προσώπων σε νευραλγικές θέσεις, η άσκοπη εξουθένωση των υπαλλήλων δια της επιβολής του προσωπικού σας εκκεντρικού ωραρίου, η εμπέδωση κλίματος χαφιεδισμού και τρομοκράτησης, η καλλιέργεια φανατισμού και μισαλλοδοξίας, σκιαγραφούν την πρωτοφανή και ανυπόφορη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Κοινοβούλιο.

Αποκορύφωμα του νοσηρού αυτού κλίματος είναι ο συνεχιζόμενος εμπαιγμός δεκάδων συναδέλφων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, που καλύπτουν διαχρονικά πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Βουλής, οι οποίοι «χορταίνουν» από τις υποσχέσεις σας για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, ενώ παραμένουν επί μήνες απλήρωτοι και βρίσκονται πλέον σε απόγνωση.

Για όλους αυτούς τους λόγους αισθάνομαι την υποχρέωση να μιλήσω δημόσια για όσα κατ’ ιδίαν συζητούνται από τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων του καναλιού και της Βουλής, αλλά και να δηλώσω πως θα εργαστώ κατά το μέτρο των δυνάμεών μου για την ανάταξη της απεχθούς, επαχθούς, επονείδιστης, αθέμιτης και μη βιώσιμης αυτής κατάστασης.

Με αρετή και τόλμη,

Αριστείδης Φατούρος

Σύμβουλος Προγράμματος

& Αναπληρωτής Συντονιστής

του Τηλεοπτικού Σταθμού

της Βουλής των Ελλήνων»

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Εκείνο που προέχει είναι η ανάκτηση της εσωτερικής μας αξιοπρέπειας

Συνέντευξη Μιχάλη Καρχιμάκη στην EΡΑ Χανίων

«Εκείνο που προέχει είναι η ανάκτηση της εσωτερικής μας αξιοπρέπειας μέσα από την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμιστικών πολιτικών που θα βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο ώστε να μην αναγκαζόμαστε να υπογράφουμε τέτοιες συμφωνίες», δήλωσε ο Μιχάλης Καρχιμάκης, στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΑ Χανίων.

Ερωτηθείς για την επόμενη ημέρα για τη χώρα ο κ .Καρχιμάκης επισήμανε ότι «προσωπικά η Κυβέρνηση θέλω να επιτύχει, γιατί η επιτυχία της έχει να κάνει με την πορεία της χώρας. Και η πορεία της χώρας έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Για το λόγο αυτό πρέπει να προχωρήσει –μεταξύ άλλων-και με την πρόταση της κυβέρνησης Παπανδρέου για τη φορολόγηση των εμβασμάτων ώστε να εισρεύσει νέος πλούτος στη χώρα».

Ο κ. Καρχιμάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην περίοδο της διακυβέρνησης Παπανδρέου σημειώνοντας ότι «αποδείχτηκε σήμερα –δυστυχώς περίτρανα- ότι δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι όπως πολλοί υποστήριζαν. Και στενοχωριέμαι διότι η Κυβέρνηση της Αριστεράς δε λέει πώς φτάσαμε ως εδώ και δεν λέει την αλήθεια για τις ευθύνες της διακυβέρνησης Καραμανλή η οποία προσδιόρισε το μέλλον μας. Πώς φτάσαμε στο να μη μας δανείζουν οι αγορές το 2009. Πώς από την άρνηση των αγορών οδηγηθήκαμε στο μηχανισμό στήριξης. Πώς φτάσαμε να λοιδορείται ένας άνθρωπος που δεν έπαιξε τη χώρα στα ζάρια.

Και μη ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου το 2009 είχε να αντιμετωπίσει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση και να κινηθεί σε αχαρτογράφητα νερά. Ο Γιώργος Παπανδρέου διαπραγματεύτηκε υπό διαφορετικές συνθήκες και σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα διαφορετικό συσχετισμό δυνάμεων. Δίχως Ολαντρέου και δίχως Ρέντζι. Μόνος σε μια «έρημο» από συντηρητικούς και ακραίους».

Αναλυτικά η συνέντευξη του Μιχάλη Καρχιμάκη.


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΖΟΥ: Καλημέρα σας κ. Καρχιμάκη

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ: Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΖΟΥ: κ. Καρχιμάκη θέλω μια πρώτη αποτίμηση για την Ελλάδα των τριών μνημονίων, για την πορεία της χώρας και για τις όποιες ανησυχίες σας, δεδομένου ότι ανήκετε στην ομάδα των βουλευτών που σχεδιάζατε τόσο επί Γιώργου παπανδρέου όσο και επί Ευάγγελου Βενιζέλου τη μεθόδευση των μηχανισμών εκείνων που θα καταργούσαν την αδιαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές και θα συντελούσαν ώστε να «πιάσουμε» το μαύρο χρήμα. Αλλά δυστυχώς ο κ. Βενιζέλος απέρριψε την πρότασή σας. Σωστά;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ: Σωστά είναι όλα. Η ανησυχία για τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια είναι διαρκής. Ιδαίτερα όμως αυτή την περίοδο έχει μεγεθυνθεί πολύ περισσότερο. Και αυτό το λέω με μεγάλη στενοχώρια. Και το λέω αυτό διότι παρά το ότι στρατεύθηκα σε ένα άλλο χώρο, στο Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών με το Γιώργο Παπανδρέου, περίμενα να έρθει μια ελπίδα. Γιατί υπολόγιζα ότι θα υπήρχε ένα σχέδιο. Επαναλαμβάνω δεν τα λέω με αντιπολιτευτική διάθεση. Και κυρίως με υποκριτικά συγκαλυμμένη διάθεση. Διότι πολλοί λένε, όπως ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Μεϊμαράκης ότι θέλουν να επιτύχει η Κυβέρνηση, αλλά στην πραγματικότητα δεν το εννούν. Προσωπικά θέλω να πετύχει η Κυβέρνηση γιατί η επιτυχία της έχει να κάνει με την πορεία της χώρας. Και η πορεία της χώρας έχει να κάνει με τους ανθρώπους.

Και το λέω αυτό και για έναν πρόσθετο λόγο. Διότι βίωσα ως συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου τι σήμαινε να κάνεις μια προσπάθεια σε αχαρτογράφητα τότε νερά. Διότι τότε δεν υπήρχε μηχανισμός στήριξης. Διότι τότε είχες να παλέψεις με ένα διπλασιασμένο χρέος από τα 170 δισ. ευρώ στα 440 δισ. ευρώ και με 36 δισ. ευρώ έλλειμμα. ‘Επρεπε να κάνεις μια τεράστια προσαρμογή. Ενώ τώρα είχες πλεονάσματα. Και ταυτόχρονα είχες το πρόβλημα να μη σε δανείζουν οι αγορές. Διότι είχε χτυπήσει το καμπανάκι με τις αθλιότητες της κυβέρνησης του Καραμανλή ότι η Ελλάδα ήταν μια χώρα αναξιόπιστη και ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της τους 4-5 μήνες που ήταν στην κυβέρνηση ο Γιώργος Παπανδρέου. Συνεπώς προϋπήρχε μια ιστορία και μια διαδρομή.

Και επειδή πολλοί μου λένε να μην αναφέρομαι στο παρελθόν, εγώ θα συνεχίσω να αναφέρομαι στο παρελθόν. Γιατί η διακυβέρνηση Καραμανλή προσδιόρισε το μέλλον μας. Και στενοχωριέμαι σήμερα γιατί μια Κυβέρνηση της αριστεράς δε λέει πώς φτάσαμε εδώ.Πώς φτάσαμε στο να μη μας δανείζουν οι αγορές το 2009. Πώς από την άρνηση των αγορών οδηγηθήκαμε στο μηχανισμό στήριξης. Πώς φτάσαμε να λοιδορείται ένας άνθρωπος που δεν έπαιξε τη χώρα στα ζάρια. Αλλά που σκέφτηκε πρώτα το συμφέρον της χώρας και του ελληνικού λαού σε βάρος του προσωπικού του συμφέροντος.

Και σήμερα η κατάσταση επιβεβαιώνει με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Και ότι αναγκαστήκαμε να έρθουμε αντιμέτωποι με την ιστορία μας, τη διαδρομή μας, τη ψυχή μας, τις κοινωνικές μας συμμαχίες. Το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας σήμερα ο οποίος μιλούσε για άλλο δρόμο.

Εγώ έχω να πως το εξής. Το Μάιο του 2010, όταν το κράτος δεν μπορούσε να πληρώσει το κράτος ένα ομόλογο και όλοι μας έλεγαν ας μην το πληρώσετε, έπρεπε να σκάσει η χρεοκοπία στα χέρια του Γιώργου Παπανδρέου; Αυτό ζητούσαν εντέλει; Όπου μια χρεοκοπία την περίοδο της διακυβέρνησης Παπανδρέου θα σήμαινε με τον πιο φριχτό τρόπο την εξαθλίωση και εξόντωση του ελληνικού λαού.

Σήμερα τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; Δεν μπορώ να αθετήσω την διεθνή μου υποχρέωση στις 20 Ιουλίου των 7 δισ. ευρώ. Δηλαδή πρέπει να πληρωθεί το ΕΚΤ κια το ΔΝΤ. Τότε ο Παπανδρέου μπορούσε να το αθετήσει. Σήμερα κάποιοι λένε ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορει να το αθετήσει. Τελικά τι ισχύει;

Αυτό είνα το άδικο. Και δυστυχώς κρίθηκε με πολύ σκληρό τρόπο ένας άνθρωπος που στην πραγματιότητα δεν γνώριζε το μέγεθος του τι παραλάμβανε το 2009. Ας μη ξεχνάμε ότι την περίοδο εκείνη τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Οι αγορές δε σε δάνειζαν, δεν είχε μηχανισμό στήριξης και παρακαλούσες επί 4 μήνες την Ευρώπη να στήσουν έναν μηχανισμό στήριξης γιατί κινδύνευε η ίδια η Ε.Ε, η ίδια η Ευρωζώνη.

Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Τα μέτρα που πήρε ο Παπανδρέου λόγω των οποίων κατέρρευσε μια ιστορική παράταξη, δεν είχαν ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρώ. Τα επόμενα μέτρα που πήρε ο Σαμαράς ήταν κοντά στα 10 δισ. και τα μέτρα που παίρνουμε τώρα είναι κοντά στα 13-14 δισ. ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το άδικο για τον Γιώργο Παπανδρέου.

Εκείνο που προέχει τώρα είναι να ανακτήσουμε την εσωτερική μας αξιοπρέπεια. Και η εσωτερική μας αξιοπρέπεια έχει να κάνει με τη σύγκρουσή μας με όλους εκείνους που δημιουργούν μια μη βιώσιμη Ελλάδα.

Ο αναγκαστικός δανεισμός οδηγεί σε περαιτέρω φτωχοποίηση του κόσμου. Δυστυχώς η εσωτερική μας αξιοπρέπεια πρέπει να κερδηθεί μέσα από τη σύγκρουσή μας –με πράξεις όμως- με όλους εκείνους που υπονομεύουν τον πλούτο και το εθνικό προϊόν της χώρας σε βάρος των πολλών και των αδύναμων.

Επαναλαμβάνω και θέτω προς την κυβέρνηση ένα αίτημα, το οποίο θα δω το επόμενο διάστημα αν θα γίνει αποδεκτό. Το 2013 οι Σαμαροβενιζέλοι, έφεραν έναν νόμο που ουσιστικά κατάργησαν τον έλεγχο όσων έβγαλαν τα λεφτά τους έξω τα τελευταία οκτώ χρόνια. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πάει σε αναδρομικό έλεγχο όλων όσων έβγαλαν τα λεφτά τους έξω από τότε που τηρούνται τα αρχεία στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ο Παπανδρέου μας είχε δώσει εντολή να προχωρήσουμε μετά την ανατροπή του- την πρόταση νόμου για άρση του απορρήτου των καταθέσεων με στόχο τον έλεγχο των εμβασμάτων. Καταθέσαμε το νόμο. Τον απέρριψε ο Βενιζέλος. Οπότε είχαμε μια καθυστέρηση 4 ετών. Αν όμως είχε γίνει αυτός ο έλεγχος για τα 300 δισ. ευρώ από το 2000 έως το 2012 μπορεί να απέφερε 30-40 δισ. ευρώ. Πράγμα που σήμαινε ότι δε θα πηγαίναμε σήμερα σε τρίτο δάνειο.

Επίσης και σε αυτό διαφωνώ με την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να προχωρήσει σε ηλεκτρονικές συναλλαγές μόνο σε νησιά που έχουν από 4.000 κατοίκους και πάνω. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πρέπει να είναι παντού υποχρεωτικές από τα 300 ευρώ όπως ισχύει σε όλη την Ε.Ε. Πρόκειται για μια τρομακτική μεταρρύθμιση η οποία αν εφαρμοζόταν θα συνέβαλε στην είσπραξη ετησίως 15 δισ. ευρώ ΦΠΑ και 6 δισ. ευρώ από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΖΟΥ: κ. Καρχιμάκη γιατί δε γίνεται αυτό;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ: Γιατί χρειάζεται πολιτική βούληση. Και όταν ρώτησα έναν πολιτικό της κυβέρνησης για ποιο λόγο δεν προχωράει, μου απάντησε γιατί υπάρχει βαθύ κράτος. Με αυτό το βαθύ κράτος πρέπει να συγκρουστούμε. Αυτή η κυβέρνηση ήρθε ως μια κυβέρνηση αντισυστημική και σύγκρουσης. Της σύγκρουσης που ανέλαβε να κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά τον ανέτρεψαν πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.

Ακούω ότι θα υλοποιήσουν την πρόταση Καρχιμάκη και Νιώτη για τα εμβάσματα. Δεν το βλέπω.Δε βλέπω να καταργείται ο νόμος του 2013 που αθωώνει και δημιουργεί άσυλο οκτώ χρόνων. Εγώ τους καλώ να το κάνουν για το καλό του τόπου και της χώρας. Ό,τι νέος πλούτος εισρεύσει σε μια δεξαμενή που ήταν άδεια παράλληλα με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, θα βγούμε μια ώρα νωρίτερα από την κρίση. Αυτή είναι η προσπάθεια που πρέπει να γίνει. Η καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητη. Η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Έχει τη στήριξή μας. Και ο Παπανδρέου έχει έναν λόγο παραπάνω να τους στηρίζει. Διότι βίωσε τι σημαίνει να ανατρέπεσαι στα μέσα της τετραετίας. Που δεν αφορά το θέμα της εξουσίας. Αφορά την πορεία του ελληνικού λαού. Απεδείχθη ότι οι πολλαπλές εκλογές ζημίωσαν την χώρα και τους ανθρώπους. Εν πάσει περιπτώσει πρέπει να ακολουθηθεί η θεσμική διαδικασία που προβλέπεται στο Σύνταγμα για 4 χρόνια. Να ολοκληρώνουν το έργο τους και να κρίνονται στην τετραετία.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΖΟΥ: Πολλά στελέχη της κυβέρνησης προτείνουν να προχωρήσουμε με τη Συμφωνία και μετά να πάμε σε εκλογές.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ: Ειλικρινά δεν περίμενα να υπάρχουν 31 διαφοροποιήσεις. Κια διέκρινα κάποιους που δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Πρώτον διότι ήθελαν να κάνουν συνδικαλισμό στους νομούς τους. Αν ήθελαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να πουν με ειλικρίνεια ότι αναγκαστικά παρεκκλίνουν από τις ιδεολογικές τους γραμμές και βάζουν προτεραιότητα να συγκρουστούν με όσους δημιουργούν αναχαίτιση πολιτικών και προοδευτικών μεταρρυθμιστικών πολιτικών που παράγουν χρήμα. Δεν μπορεί να λέμε αόριστα ότι θα συγκρουσθούμε με όλους εκείνους που εν πάσει περιπτώσει υπονόμευσαν το δημόσιο πλούτο αυτά τα χρόνια.

Θα πρέπει αντί να προσφέρουμε θέαμα με τους ολιγάρχε,ς να θεσπίσουμε τα όρια και τους κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας τους. Η δύναμη των ολιχαρχών δεν πατάσσεται με λόγια. Αλλά με παρεμβάσεις και νόμους. Αυτό πρέπει να γίνει. Διότι αυτό θα έδινε το μήνυμα στην κοινωνία για κανόνες και ισονομία. Αλλά είναι εύκολο να θες να πας στο νομό σου και να λες ότι ψήφισες όχι.

Βεβαίως εμείς μπορούμε να πούμε περισσότερα. Εμείς δε φορολογήσαμε τους αγρότες. Τώρα έρχονται να φορολογήσουν τις επιδοτήσεις. Όταν τότε υπήρχε κάποια στιγμή μια φημολογία, είχαμε εξεγέρσεις.

Εμείς θέλαμε να προχωρήσουμε στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να μην αναγκαστούμε να υπογράφουμε τέτοια μέτρα και συμφωνίες. Αλλά είχαμε τον κ. Σαμαρά και τον κ. Βενιζέλο που έπλεξαν το σχοινί της αναρρίχησής τους σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΖΟΥ: Θέλω να σταθούμε λίγο και στο τι συμβαίνει στην Ευρώπη γιατί έχω την αίσθηση ότι μόνο επιβάλονται πράγματα. Ότι και οι Έλληνες πολιτικοί έχουν ψηφίσει μαι σειρά από Συνθήκες που οδήγησαν εδώ που οδήγησαν. Και αυτή τη στιγμή επιχειρούν να διορίσουν και κυβερνήσεις.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ: Σας είπα ότι οι κυβερνήσεις εκλέγονται για τέσσερα χρόνια. Όσον αφορά το συσχετισμό των δυνάμεων στην Ευρώπη, θέλω να τονίσω το εξής.

Ο Παπανδρέου το 2010 ήταν η μόνη σοσιαλιστική κυβέρνηση. Δεν είχε ούτε Ολαντρέου ούτε Ρέντζι. Ο Τσίπρας σήμερα είχε και τον Ολανδρέου και το Ρέντζι. Ο Παπανδρέου ήταν μόνος του σε μια έρημο με συντηρητικούς και ακραίους που δεν ήθελαν να βλέπουν σοσιαλιστική κυβέρνηση να ευδοκιμεί. Και όσον αφορά το δημοψήφισμα, ο Σαρκοζί αντέδρασε τότε γιατί είχε εκλογές στη Γαλλία και επειδή το δημοψήφισμα θα κερδιζόταν. Θα κερδιζόταν γιατί δεν έβαζε υποθετικά ερωτήματα. Ο Παπανδρέου έφερνε μια συμφωνία 130 δισ. δάνειο, 110 δισ. κούρεμα και συγκρουσιακές μεταρρυθμίσεις. Αυτό θα ήταν το πλαίσιο του ΟΧΙ ή ΝΑΙ στο ευρώ. Έβαζε συμφωνία. Όχι πρόπλασμα συμφωνίας. Και το ΝΑΙ ήταν ναι στην Ευρώπη και όχι στη λιτότητα.

Αλλά η διατύπωση ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να διατυπωθεί όπως λέγαμε εμείς. Εμείς λέγαμε ΝΑΙ στην Ευρώπη. Όχι στη λιτότητα. Ναι στην προοδευτική Ευρώπη.

Τώρα ο συσχετισμός ήταν πολύ πιο ευνοϊκός. Και σωστά ο Παπανδρέου δήλωσε ότι πάμε σε ένα διευθυντήριο. Αλλά ποια θα ήταν η στάση, ο ρόλος της Ελλάδας στην Ευρώπη; Να είναι αδύναμη και να σύρεται ή δυνατή;

Ας έχουμε το μέτωπό μας απέναντι στα ευρωπαικά κατεστημένο. Όμως ας ανακτήσουμε πρώτα την εσωτερική μας αξιοπρέπεια. Γιατί βγαίνουν τα Μέσα Ενημέρωσης που είναι ταυτισμένα και τους υποστηρίζουν. Προσβάλλουν την πολτιική. Απαξιώνουν και λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι. Αυτό είναι το όπλο των συφμερόντων. Δε θέλουν να υπάρχουν αξιόπιστοι πολιτικοί. Γιατί τότε αυτοί δε θα έχουν κανένα ρόλο και λόγο. Για το λόγο αυτό μεθοδεύουν. Αλλά και οι πολιτικοί πρέπει να συνέλθουν. Πρέπει η εικόνα τους στην κοινωνία να είναι εικόνα θάρρους. Και όχι λαΪκισμού. Και αναφέρομαι σε όλους εκείνους που δε θέλουν να προχωρήσει η συμφωνία. Ξέρω ότι είναι η χειρότερη συμφωνία όλων. Δέχομαι ότι δεν ταιριάζει στη φυσιογνωμία της Κυβέρνησης. Αλλά όμως ας προχωρήσουμε στις προτεραιότητες που θα μας βγάλουν απο το αδιέξοδο ώστε να μην αναγκαζόμαστε να υπογράφουμε τέτοιες συμφωνίες.

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

Έδρασε μόνος του ο κ.Βαρουφάκης ;

Από το Γραφείο Τύπου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Από την πρώτη στιγμή της κρίσης, από την αποκάλυψη του πραγματικού δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας και του διπλασιασμού του χρέους μετά την καταστροφική διακυβέρνηση Κ. Καραμανλή, προσπαθήσαμε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό να εξηγήσουμε πως το πρόβλημα της Πατρίδας μας ήταν πρωτίστως η ατελής λειτουργία των θεσμών.

Πολύ πριν φτάσουμε στην αναγκαστική λύση της δημιουργίας του μηχανισμού στήριξης, αφού οι ισχυρές χώρες και οι θεσμοί της Ευρώπης δεν δέχονταν να λειτουργήσουν τότε πυροσβεστικά απέναντι στις αγορές, δηλώνοντας πως θα εγγυηθούν τα ελληνικά ομόλογα, προχωρήσαμε σε θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις τόσο σε ό,τι αφορούσε το κράτος, όσο και το φορολογικό πλαίσιο, τη φοροδιαφυγή και τη δικαιοσύνη.

Πέντε χρόνια μετά, σήμερα, ο μέχρι πρότινος Υπουργός των Οικονομικών φέρεται να δηλώνει σε κλειστή σύσκεψη με εκπροσώπους hedge funds, πως συνωμότησε με ή χωρίς τον Πρωθυπουργό – αυτό ας το απαντήσει ο ίδιος – για την καταστρατήγηση ενός εκ των θεσμικών εργαλείων που έγιναν το 2011, της ανεξάρτητης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ο πρώην υπουργός εμφανίζεται να δηλώνει – αδιάφορος για τις νομικές και πολιτικές συνέπειες των λεγομένων του – πως με εντολή του Πρωθυπουργού ετοίμασε συνωμοτικά ένα σχέδιο εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Καθ’ υπέρβαση της εκλογικής εντολής και επομένως χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση, του φορολογικού απορρήτου και των νόμων που αφορούν την υπεξαίρεση υλικού από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι κινήσεις αυτής της κυβέρνησης μέχρι και την απομάκρυνση του κ. Βαρουφάκη, μόνο ως δρομολόγηση ενός Plan B μπορούν να εκληφθούν. Ενός Plan B που θα διεύρυνε περισσότερο την ανισότητα, πλήττοντας πρωτίστως τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα.

Καλούμε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει για το ποιές είναι τελικά οι προθέσεις του, για το πού οδηγεί τη χώρα, καταδικάζοντας αμετάκλητα τον πρώην υπουργό του για τις εκτός δικαιοδοσίας και δημοκρατικής εντολής μεθοδεύσεις του και ζητώντας ο ίδιος τη διερεύνησή τους από τη δικαιοσύνη. Οποιαδήποτε άλλη στάση, όπως αυτή που έχει τηρήσει μέχρι τώρα, θα είναι ομολογία συνενοχής.

Η αποτίμηση του Πρωθυπουργού για το αν ο υπουργός του είναι καλός οικονομολόγος αφήνει παγερά αδιάφορους τους Έλληνες που καλούνται να σηκώσουν το βάρος των συνεπειών της διαπραγμάτευσης τους, δηλαδή τα 50 δισεκατομμύρια νέο χρέος που θα απαιτηθεί μετά από αυτό το εξάμηνο. Το κρίσιμο εδώ είναι αν λειτούργησαν εντός των δικαιοδοσιών τους όπως αυτές ορίζονται από το νόμο.

Το επαναλαμβάνουμε, το πρόβλημα της χώρας είναι η δυσλειτουργία των θεσμών και η στρεβλή διάρθρωση της οικονομίας. Ως προς τα προβλήματα αυτά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ούτε δέντρα – ηλεκτρονικά ή μη – που γεννάνε χρήματα για να καλυφθούν οι κρατικές και κοινωνικές ανάγκες. Είναι χρήματα των πολιτών, χρήματα που κερδίζουν με ολοένα και δυσκολότερους όρους, όσο οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας δεν ομονοούμε στις πραγματικές αιτίες του προβλήματος, αλλάζοντας οριστικά την Πατρίδα μας.
varoufakis

FT: Τι δείχνει το πλάνο Λαφαζάνη για το Νομισματοκοπείο -Αδίστακτη αποφασιστικότητα και έλλειψη γνώσεων

«Σύλληψη του κεντρικού τραπεζίτη. Αδειασμα των θησαυροφυλακίων. Στροφή στη Μόσχα για βοήθεια», έτσι κωδικοποιούν οι Financial Times το λεγόμενο σχέδιο Λαφαζάνη, για έφοδο στο Νομισματοκοπείο και δέσμευση των 22 δισ. ευρώ που υποτίθεται ότι βρίσκονται εκεί.

«Αυτά ήταν τα στοιχεία του κρυφού πλάνου επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή, που είχαν καταστρώσει τα μέλη της Αριστερής Πλατφόρμας», γράφει η εφημερίδα, που κάνει αναφορά στα όσα ειπώθηκαν στη συγκέντρωση της Αριστερής Πλατφόρμας, σε ξενοδοχείο, στις 14 Ιουλίου.

«Το πλάνο δίνει μία αίσθηση του χάους και των παρασκηνιακών κινήσεων καθώς η Ελλάδα έφτασε κοντά στην έξοδο από τη νομισματική ένωση, πριν ο Αλέξης Τσίπρας συμφωνήσει στους όρους για το δάνειο των 86 δισ. ευρώ, στη Σύνοδο Κορυφής της ευρωζώνης. Επίσης υπενθυμίζουν την αποφασιστικότητα μίας σημαντικής πλευράς του κόμματος του κ. Τσίπρα για την επιστροφή στη δραχμή και την αύξηση του κρατικού ελέγχου στην οικονομία», σχολιάζουν οι Financial Times.

Ακόμη και οι σκληροπυρηνικοί κομμουνιστές αιφνιδιάστηκαν όταν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης πρότεινε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να πάρει τον έλεγχο του Νομισματοκοπείου, όπου βρίσκονται τα αποθέματα ρευστού της χώρας, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Το πλάνο δείχνει την προφανή αδίστακτη αποφασιστικότητα των ακροαριστερών του ΣΥΡΙΖΑ να πετύχουν τους πολιτικούς τους στόχους, αλλά και την έλλειψη γνώσεων της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ευρωζώνης. Πρώτα από όλα, τα θησαυροφυλάκια στο Νομισματοκοπείο αυτή τη στιγμή έχουν μόνο περίπου 10 δισ. ευρώ σε ρευστό, αρκετά για να κρατήσουν τη χώρα για μερικές εβδομάδες αλλά όχι για τους 6-8 μήνες που υπολογίζεται ότι απαιτούνται για την προετοιμασία, δοκιμή και κυκλοφορία ενός νέου νομίσματος».

Η κυβέρνηση σύντομα θα διαπίστωνε ότι τα χαρτονομίσματα της χώρας θα ήταν άχρηστα, γράφουν οι Financial Times. Ούτε θα μπορούσαν να τυπώσουν περισσότερα 10ευρα και 20ευρα. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση θα καταλάμβανε το Νομισματοκοπείο, η ΕΚΤ θα κήρυσσε τα ελληνικά ευρώ ως πλαστά «θέτοντας όποιον προσπαθούσε να αγοράσει κάτι με αυτά στον κίνδυνο σύλληψης για πλαστογραφία», ανέφερε ένας κεντρικός τραπεζίτης. «Οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές. Η Ελλάδα θα απομονωνόταν από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, με τις τράπεζες ανίκανες να λειτουργήσουν και τα ευρώ της άχρηστα», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Ακόμη και πριν από τη συγκέντρωση στο ξενοδοχείο, ο κ. Λαφαζάνης αναζητούσε απελπισμένα σχέδια για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Δεδομένου του κομμουνιστικού παρελθόντος του κ. Τσίπρα και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων της κυβέρνησης, η Αθήνα πίστευε ότι θα ήταν απλή υπόθεση να κερδίσει οικονομική στήριξη 5-10 δισ. ευρώ από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο κ. Λαφαζάνης επισκέφθηκε τη Μόσχα τρεις φορές από τη στιγμή που ο κ. Τσίπρας ανέλαβε την εξουσία. Σε αντάλλαγμα με την υπογραφή για το νέο αγωγό, ήλπιζε σε προκαταβολή τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ. ''Ηταν όλα μία φαντασίωση'', είπε ανώτατος Ελληνας τραπεζίτης. ''Τα όνειρα της Αριστερής Πλατφόρμας για δωρεάν φυσικό αέριο και δραχμή με ρωσική στήριξη, κατέρρευσαν''».

Λαφαζάνης: Φαντασίωση και παρωχημένος αντικομμουνισμός το δημοσίευμα
Τη δική του απάντηση στο δημοσίευμα των Financial Times που αναφέρεται στο κρυφό πλάνο της Αριστερής Πλατφόρμας για επιστροφή στη δραχμή, δίνει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Όπως τονίζει το περιβάλλον του : «σπανίως ψεύδη, φαντασιώσεις, κινδυνολογία, σεναριολογία και παρωχημένος αντικομμουνισμός συνυπάρχουν σε ένα και μόνο δημοσίευμα. Αν υπήρχε βραβείο μυθοπλασίας και παραπλάνησης θα άξιζε η συμμετοχή του».

http://www.iefimerida.gr/

Ακόμη και... hacking ΑΦΜ προέβλεπε το plan B Βαρουφάκη για τη νέα δραχμή

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Καθημερινής της Κυριακής για τις λεπτομέρειες του μυστικού σχεδίου Βαρουφάκη για παράλληλο σύστημα πληρωμών, με "πράσινο φως" από τον Αλέξη Τσίπρα.
Ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα, καταρχήν μέσα στα πλαίσια του ευρώ αλλά με την δυνατότητα «εν μία νυκτί να μετατραπεί σε μία νέα δραχμή», σχεδίαζε ο Γιάνης Βαρουφάκης, με εντολή του πρωθυπουργού, ως plan B.

Τις λεπτομέρειες του σχεδίου, τις οποίες ο κύριος Βαρουφάκης αποκάλυψε σε στελέχη ξένων hedge funds, στα πλαίσια διεθνούς forum που έλαβε χώρα στις 16 Ιουλίου, δημοσιεύει η Καθημερινή της Κυριακής.

Ο βασικός κορμός του περίφημου plan B, περιελάμβανε υποκλοπές ΑΦΜ από έναν παιδικό φίλο του κυρίου Βαρουφάκη, όπως ο ίδιος είπε, τον οποίο είχε διορίσει στο υπουργείο οικονομικών ειδικά για να παρακάμψει την "ελεγχόμενη από τις Βρυξέλλες" Κατερίνα Σαββαϊδου. Πώς θα πετύχαινε την υποκλοπή των ΑΦΜ; Με... χακάρισμα (hacking) της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα της Καθημερινής, ο κύριος Βαρουφάκης θα δημιουργούσε με τους συνεργάτες του μυστικούς λογαριασμούς, συνδεδεμένους με το ΑΦΜ κάθε φορολογούμενου, «χωρίς να το πούμε σε κανέναν» όπως χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος, έτοιμους να ενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή, υπό άκρα μυστικότητα. «Με το πάτημα ενός κουμπιού» το σύστημα θα ήταν σε θέση να αποστείλει ένα ειδικό pin σε κάθε φορολογούμενο που θα αντιστοιχούσε σε αυτόν τον μυστικό, παράλληλο λογαριασμό μέσω του οποίου θα μπορούσε ο πολίτης ή η επιχείρηση να πραγματοποιήσει πληρωμές, δημιουργώντας έτσι ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα, ενόσω οι τράπεζες θα παρέμεναν κλειστές, εξήγησε ο πρώην υπουργός οικονομικών.

Ο κύριος Βαρουφάκης υποσημείωσε ότι η εντολή που έλαβε η κυβέρνηση Τσίπρα από τον ελληνικό λαό δεν ήταν εντολή εξόδου από το ευρώ, ωστόσο ο ίδιος την ερμήνευε... διασταλτικά ώστε να αφήνει το περιθώριο «να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ», σε περίπτωση που δεν καθίστατο εφικτή η σύναψη βιώσιμης συμφωνίας.

Εντύπωση προκαλεί, τέλος, η ετοιμότητα του κυρίου Βαρουφάκη να προβεί (σε μία ακόμη) διάψευση σε περίπτωση που διέρρεαν οι λεπτομέρειες του σχεδίου του, που ωστόσο δεν δίστασε να αποκαλύψει λέξη-λέξη στους συνέδρους του: «Και αν το κάνουν, θα το αρνηθώ, θα το διαψεύσω», ήταν η απάντηση του στις σχετικές διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου.


Πηγή: http://www.skai.gr

Θα πάρουμε ποτέ στα σοβαρά τον «ελληναράδικο αριστερισμό;»

Τι προέβλεπε το μυστικό σχέδιο της Αριστερής Πλατφόρμας για την επιστροφή στη δραχμή. Η σύσκεψη στο ξενοδοχείο Όσκαρ και τι είπε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ποιος θα ήταν ο ρόλος της Ρωσίας. [euro2day]

Θα συλλαμβανόταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Θα άδειαζαν τα θησαυροφυλάκια της ΤτΕ. Θα γινόταν έκκληση στη Μόσχα για βοήθεια.

Αυτά ήταν τα στοιχεία ενός κρυφού σχεδίου για την επιστροφή στη δραχμή που ετοίμαζαν μέλη της Αριστερής Πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ.

Συζητήθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Όσκαρ σε μια υποναθμισμένη περιοχή στο κέντρο της Αθήνας, μετά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο που είδε την Ελλάδα να υποχωρεί έναντι των δανειστών της, προκαλώντας σε πολλά μέλη του κόμματος αίσθημα απελπισίας και απόγνωσης.

Τα σχέδια έρχονται στο φως μέσω συνεντεύξεων με συμμετέχοντες στην κρυφή συνάντηση καθώς και με ανώτατα στελέχη και δημοσιογράφους που περίμεναν απ' έξω και οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Δίνουν μια αίσθηση του χάους και των παρασκηνιακών κινήσεων καθώς η Ελλάδα κόντευε να βγει έξω από τη νομισματική ένωση πριν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συμφωνήσει στο περίγραμμα ενός πακέτου διάσωσης 86 δις. ευρώ στην Σύνοδο Κορυφής. Καθώς η συμφωνία αυτή δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, τα σχέδια αυτά υπενθυμίζουν επίσης την αποφασιστικότητα μιας ευμεγέθους ομάδας του αριστερού κόμματος του Τσίπρα να επιστρέψει η χώρα στη δραχμή και να αυξηθεί ο κρατικός έλεγχος στην οικονομία.

Επικεφαλής αυτών που εμπλέκονταν στα κρυφά σχέδια είναι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο πρώην υπουργός ΠΑΠΕΝ και ηγέτης της Αριστερής Πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ, που ενώνει υπό την ομπρέλα της διαφορετικές ομάδες ακροαριστερών ακτιβιστών –από υποστηρικτές του μακαρίτη προέδρου της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβεζ μέχρι αναχρονιστικούς κομμουνιστές. Ο κ. Λαφαζάνης αντικαταστάθηκε στο πλαίσιο ανασχηματισμού της κυβέρνησης, έχοντας ψηφίσει κατά των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τη διάσωση.

«Προφανώς ήταν μια στιγμή μεγάλης έντασης», ανέφερε ακτιβιστής του ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα στο ξεκίνημα της σύσκεψης. «Όμως αντιλαμβανόσουν και ένα πραγματικό επαναστατικό πνεύμα στο δωμάτιο».

Ωστόσο, ακόμα και οι σκληροπυρηνικοί κομμουνιστές ξαφνιάστηκαν όταν ο κ. Λαφαζάνης πρότεινε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβει το νομισματοκοπείο, εκεί όπου φυλάσσεται το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος ρευστού της χώρας.

«Το σχέδιό μας είναι να πάμε σε εθνικό νόμισμα. Αυτό είναι που θα έπρεπε ήδη να έχουμε κάνει. Όμως μπορούμε να το κάνουμε τώρα», δήλωσε, σύμφωνα με άτομα που ήταν παρόντα στη σύσκεψη.

Ο κ. Λαφαζάνης είπε πως τα αποθέματα, που όπως ισχυρίστηκε ανέρχονταν σε 22 δις. ευρώ, θα πήγαιναν για συντάξεις και μισθούς στο Δημόσιο και θα βοηθούσαν ώστε η Ελλάδα να διαθέτει προμήθειες τροφίμων και καυσίμων ενόσω θα γίνονταν οι προετοιμασίες για την εισαγωγή μιας νέας δραχμής. Εν τω μεταξύ, η Τράπεζα της Ελλάδος θα έχανε αυτομάτως την ανεξαρτησία της και θα έμπαινε σε κρατικό έλεγχο. Ο διοικητής της, Γιάννης Στουρνάρας, θα συλλαμβάνονταν αν, όπως περίμεναν, προέβαλε αντιστάσεις στην κίνηση αυτή.

«Για ανθρώπους που σχεδίαζαν συνωμοσία για να υπονομεύσουν το ελληνικό κράτος, ήταν αρκετά ανοικτοί για το θέμα», σχολίασε δημοσιογράφος που επιβεβαίωσε τη σύσκεψη. Το σχέδιο δείχνει την προφανώς αδίστακτη αποφασιστικότητα των ακροαριστερών του ΣΥΡΙΖΑ να επιδιώξουν τους δικούς τους πολιτικούς στόχους, αλλά και την έλλειψη γνώσης των διεργασιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ευρωζώνης.

Κατ' αρχήν, τα θησαυροφυλάκια του νομισματοκοπείου έχουν ρευστό ύψους μόνο 10 δις. ευρώ, ποσό που αρκεί για να μην καταρρεύσει η χώρα για λίγες εβδομάδες, όχι όμως για τους έξι με οκτώ μήνες που εκτιμάται ότι απαιτούνται για να εισαχθεί ένα νέο νόμισμα.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γρήγορα θα ανακάλυπτε πως το απόθεμα τραπεζογραμματίων της χώρας θα ήταν άχρηστο. Ούτε θα μπορούσαν να τυπώσουν περισσότερα νομίσματα των 10 και 20 ευρώ: από τη στιγμή που η κυβέρνηση θα καταλάμβανε το νομισματοκοπείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κήρυττε πλαστά τα ελληνικά ευρώ.

«Οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές. Η Ελλάδα θα απομονώνονταν από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα με τις τράπεζές της να μην μπορούν να λειτουργήσουν και τα ευρώ της άχρηστα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Καθώς διέρρεαν οι λεπτομέρειες για τη σύσκεψη της Αριστερής Πλατφόρμας, ορισμένοι πολιτικοί αντίπαλοι ζητούν να αποδοθούν ευθύνες.

«Μέλη αυτής της κυβέρνησης σχεδίαζαν ένα ταξίδι στην κόλαση για τους Έλληνες», είπε ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης. «Σχεδίαζαν να κάνουν επιδρομή στα θησαυροφυλάκια του λαού και να εισβάλουν στο νομισματοκοπείο σαν να ήταν ένα παιχνίδι Playmobil. Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να μας πει την αλήθεια για το τι συνέβη».

Ο κ. Λαφαζάνης δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για σχόλιο. Εκκπρόσωπος δεν αρνήθηκε τα σχέδια, όμως χαρακτήρισε «σκουπίδια» την αντίδραση του κ. Θεοδωράκη.

Ο κ. Λαφαζάνης δεν ήταν ο μόνος που πρότεινε ανορθόδοξους τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα θα μπορούσε να υιοθετήσει μια νέα δραχμή. Λίγο πριν ο κ. Τσίπρας υπογράψει για τη διάσωση, ο πρώην υπουργός Οικονομικών του, Γιάνης Βαρουφάκης, πρότεινε δημοσίως την έκδοση IOUs για την κάλυψη όλων την πληρωμών μέχρι να μπορεί να εκδοθεί επισήμως νέο νόμισμα. Ζήτησε επίσης η κυβέρνηση να αναλάβει το έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας.

Ακόμα και πριν τη σύσκεψη στο Όσκαρ, ο κ. Λαφαζάνης πρώην στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, επιδίωκε απεγνωσμένα σχέδια για να διευθετηθούν τα οικονομικά προβλήματα της κυβέρνησης.

Δεδομένου του κομμουνιστικού παρελθόντος του κ. Τσίπρα και άλλων ηγετικών στελεχών της κυβέρνησης, η Αθήνα πίστευε πως θα ήταν απλό ζήτημα να κερδίσει χρηματοοικονομική στήριξη ύψους 5-10 δις. δολαρίων από τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο κ. Λαφαζάνης επισκέφθηκε τη Μόσχα τρεις φορές ως ακόλουθος του κ. Τσίπρα, αφότου ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία τον Ιανουάριο. Ως αντάλλαγμα για την συμφωνία για έναν νέο αγωγό φυσικού αερίου, ήλπιζε για προκαταβολή τελών μεταφοράς αερίου ύψους τουλάχιστον 5 δις. ευρώ, σύμφωνα με ανθρώπους που ενημερώθηκαν για την πρωτοβουλία. Όμως οι Ρώσοι απέρριψαν τη συμφωνία την εβδομάδα πριν τη Σύνοδο Κορυφής.

«Ήταν όλα φαντασία» σχολίασε ανώτατος έλληνας τραπεζίτης. «Τα όνειρα της Αριστερής Πλατφόρμας για τσάμπα αέριο και για δραχμή που θα στηρίζονταν από τους Ρώσους κατέρρευσαν».

Epikairo: Ας μιλήσουμε επιτέλους στα σοβαρά, αν και αυτή η κυβέρνηση μας κατάφερε με τη μακρόσυρτη διαπραγμάτευση να ναρκώσει έναν ολόκληρο λαό, να τον αναισθητοποιήσει και να τον κάνει "χοντρόπετσο", αδυνατώντας ο ίδιος να αντιδράσει με τα όσα απίθανα ακούει για τα έργα και τις ημέρες της "Πρώτης Φορά Αριστερά".

Το άρθρο αυτό των FT έστω και στα μισά να λέει την αλήθεια (αν και μάλλον περισσότερο αξιόπιστη φαντάζει από την "Αυγή" ή την "Kontra News"), η περίοδος μεταξύ 26 Ιουνίου (ημέρα προκήρυξης του δημοψηφίσματος) και 5 Ιουλίου συνιστά μια από τις σκοτεινότερες περιόδους της μεταπολίτευσης, όπου θολούρα επικρατεί για προθέσεις, σκοπούς και αποφάσεις. Και μέσα σ' όλα αυτά, ας μην ξεχνάμε δηλώσεις τεσσάρων υπουργών της κυβέρνησης:

-Του Ευκλείδη Τσακαλώτου, που ομολόγησε δημόσια ότι το δημοψήφισμα προκηρύχθηκε για να μην πέσει η κυβέρνηση

-Του Νίκου Βούτση, που προχθές στον ΣΚΑΙ ομολόγησε ότι οι τράπεζες έκλεισαν για να εκβιαστούν ακόμη περισσότερο οι Ευρωπαίοι

-Του Γιάννη Πανούση, που χθες στο Mega ομονόησε ότι η κυβέρνηση ήξερε ότι με τα μυαλά που κουβαλάει θα κλείσουν οι τράπεζες

-του Πάνου Καμμένου, που την εβδομάδα του δημοψηφίσματος μίλησε για στρατό εγγυητή του εσωτερικού της χώρας

Και μέσα σ' όλα αυτά, οι αφηγήσεις Βαρουφάκη για "εντολή Τσίπρα" για εκπόνηση σχεδίου δραχμής και δικής του ομολογίας ότι ετοίμαζε την χώρα για παράλληλο νόμισμα. Αν όλες αυτές οι δηλώσεις είχαν γίνει σε μια άλλη κυβέρνηση, ήδη οθα σουλατσάριζαν κρεμάλες στο Σύνταγμα, με σύσσωμη την κυβέρνηση να κατηγορείται στην καλύτερη για "εσχάτη προδοσία". Όμως επειδή κυβερνά το μόρφωμα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δεν ακούγεται κιχ κι αυτό ισως οφείλεται σε δύο λόγους:

Α) Δεν είχαν ικανούς τον Λαφαζάνη και την ομάδα του να κάνουν αυτά που ορέγονταν, κατατάσσοντάς τους στην κατηγορία του γραφικού ή

Β) Τους είχαν ικανούς, αλλά πίστευαν και πιστεύουν ότι κάποιο άορατο χέρι θα επέμβει και θα μας σώσει

Ωστόσο η αλήθεια κρύβεται κάπου αλλού, στο απώτερο παρελθόν του ελληναράδικου αριστερισμού, τον οποίον ανέλαβε να εκπροσωπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2004 και έπειτα. Αυτός ο αριστερισμός πορεύτηκε στη λογική της "βιας εκ του ασφαλούς" και εξοικείωσε μια ολόκληρη κοινωνία στην λογική της "ανώδυνης επαναστατικής γυμναστικής", όπου ο κάθε Λαφαζάνης θα έκανε το κομμάτι του και ο καθένας θα πήγαινε μετά σπίτι του.

Έλα όμως που σ' αυτή την περίπτωση μάλλον αυτό δείχνει να μην ισχύει. Είτε αυτοί οι τύποι είχαν φαντασιώσεις που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, είτε όντως είχαν "πλάτες" και τα έκαναν αυτά, με τα καμώματά τους πήγαν να τινάξουν μια ολόκληρη χώρα στον αέρα, λες και εκτελούσαν ένα πλάνο, ένα όραμα της πλάκας που βρήκαν στις σελίδες ενός περιθωριακού συγγραφέα ή φιλοσόφου ή του Σλάβοι Ζίζεκ φερειπείν, που ο ίδιος ο Τσίπρας τον είχε υποδεχτεί εδώ μετά βαϊων και κλάδων ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ο ελληναράδικος αριστερισμός ζύμωσε μια ολόκληρη χώρα να μην τον παίρνει στα σοβαρά, άσχετα που οι πράξεις του με όρους θεσμών ήταν απαράδεκτες. Ο ελληναράδικος αριστερισμός έμαθε να μην σέβεται θεσμούς, πρόσωπα και αξιώματα, έχοντας πάντα την απαίτηση να καθαρίζει για πάρτη του όταν τα μούσκευε. Εθίστηκε στην κραυγή της ανευθυνότητας, σε μια "εφηβική" πρόσληψη της πολιτικής, πορευόμενος μονάχα με ξεσπάσματα και μόνιμα μ' ένα αίσθημα αδικίας, καμία σχέση με τους προγόνους που προφασίζεται ότι προέρχεται ο ελληναράδικος αριστερισμός, την ΕΔΑ ή το ΚΚΕ Εσωτερικού του Λεωνίδα Κύρκου.

Αυτός ο αριστερισμός όμως, βαθύτατα συστημικός και βολεμένος, βάλθηκε για πρώτη φορά να τον πάρουν στα σοβαρά, να τραβήξει την προσοχή μ' αυτό το "σχέδιο δραχμής", που σε οποιαδήποτε σοβαρή χώρα θα είχε προκαλέσει την παρέμβαση εισαγγελέα. Αλλά εδώ δεν το κάνουν, γιατί πιστεύουμε ακόμη ότι ο Λαφαζάνης και οι συν αυτώ είναι "ακίνδυνοι", "γραφικοί ιδεολόγοι", που παρέσυραν τον Τσίπρα στην επαναστατική ρητορική τους. Ωστόσο πρέπει για πρώτη φορά να τους πάρουμε στα σοβαρά, άσχετα αν προσπαθούν φιλότιμα για το αντίθετο. Και φυσικά να απαντηθεί ένα ερώτημα που σκοπίμως αποφεύγεται να τεθεί στο δημόσιο διάλογο:

Τι μεσολάβησε από την επιστροφή του Τσίπρα από τις Βρυξέλλες, που είχε σχεδόν κλείσει συμφωνία για το πακέτο Γιούνκερ και της προκήρυξης του δημοψηφίσματος;

- See more at: http://www.epikairo.gr

Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Τέλος εποχής… Ο Τσίπρας καλεί το ΔΝΤ στην Ελλάδα! Επίσημη αυλαία της αντιμνημονιακής εποχής

«Προσδοκούμε τη συνέχιση της συνεργασίας μας με το Ταμείο». Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση κλείνει η επιστολή της ελληνικής κυβέρνησης προς το ΔΝΤ και ολοκληρώνεται μια ολόκληρη εποχή κυριαρχίας μύθων και συνωμοσιών για την χώρα.

Το ολοκληρωμένο, πλήρες αίτημα της Αθήνας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για νέο δάνειο έστειλε το απόγευμα της Παρασκευής ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος (κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού), στη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Πρόκειται επί της ουσίας για την τελευταία πράξη του αντιμνημονιακού μυθοδράματος που ξεκίνησε το 2010 και δηλητηρίασε την ελληνική κοινωνία.Πλέον, ανοίγει ο δρόμος για την έλευση της νέας εκπρόσωπου του Ταμείου στην Αθήνα, Ντέλια Βελκουλέσκου, προκειμένου να μετάσχει και εκείνη, μαζί με του εκπροσώπους της ΕΚΤ, της ΕΕ και του ESM, στις συζητήσεις για τη σύναψη της νέας δανειακής συμφωνίας -στην ουσία, για το τρίτο Μνημόνιο.

Διαβάστε την επιστολή Τσακαλώτου – Τσίπρα, σύμφωνα με την ανεπίσημη μετάφραση του υπουργείου Οικονομικών:

Αγαπητή Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευθεί να εφαρμόσουν μία σειρά από πολιτικές, οι οποίες θα ενδυναμώσουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, θα ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και, κυρίως, θα κατανείμουν το κόστος της οικονομικής προσαρμογής με τρόπο δίκαιο, διορθώνοντας έτσι τις αδικίες του παρελθόντος.

Βεβαίως, κάποια από αυτά τα μέτρα έχουν ήδη νομοθετηθεί. Εκτιμούμε, όμως, ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος πριν η ελληνική οικονομία μπορέσει να ανταποκριθεί και να επιστρέψει σε ένα δυναμικό και βιώσιμο δρόμο ανάπτυξης με δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή.

Με βάση τα παραπάνω και με στόχο να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις, έχουμε αιτηθεί μίας νέας τριετούς δανειακής σύμβασης, η οποία έχει ήδη γίνει κατ’ αρχήν δεκτή, και οι όροι της οποίας είναι σήμερα υπό διαπραγμάτευση.

Ως εκ τούτου, και κατ’ εφαρμογή της απόφασης της Συνόδου Κορυφής της 12ης Ιουλίου 2015, σας ενημερώνουμε ότι αιτούμεθα μίας νέας δανειακής διευκόλυνσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Προσδοκούμε τη συνέχιση της συνεργασίας μας με το Ταμείο.
http://thecaller.gr/